آخرین مهلت ثبت نام نهایی مقالات


11 آذر ماه اخرین فرصت ثبت نام نهایی

پژوهشگران محترم در نظر داشته باشید با توجه به تولید کتابچه مقالات ثبت نام نهایی فقط تا پایان روز 11 آذر ماه مقدور خواهد بود و مقالاتی که ثبت نام نهایی نشده اند از لیست مقالات حذف خواهند شد لذا خواهشمند است تا ساعت 24 روز یکشنبه 11 آذر ماه نسب به ثبت نام مقاله خود اقدام فرمایید.