رئیس کنگره

دکتر علیرضا منادی
دکتری مدیریت تولید و عملیات 

- عضو هیأت رئیسه مجلس نهم
- استاد دانشگاه
- دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
- نایب رئیس اول در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم
- عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هشتم (1388 تا 1392)
- رئیس شعبه دوم در مجلس نهم
- عضو کمیته تخصصی و کمیسیون تلفیق برنامه توسعه پنجم کشور
- عضو کمیته عمومی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم
- عضو ناظر در شورای عالی اجرایی و سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی
- عضو ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی استان (مجلس هشتم و نهم)
- رئیس هیأت عالی نظارت بر دانشگاه ها در شمال غرب کشور (منطقه 2)
- رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان و استان آذربایجان شرقی (با 40 دانشگاه و واحد)
- نماینده وزیر علوم (جناب آقای دکتر فرجی دانا) در اتحادیه دانشگاه های کشورهای شبه قاره هند و حاشیه اقیانوس هند
- نماینده مردم شریف تبریز در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی (دو دوره)
- عضو کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات در دوره نهم قانون گذاری
- رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم